GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste členem našeho spolku, klientem, odběratelem novinek (newsletterů) nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.

 

SPRÁVCE

Nezisková organizace (spolek) Cestou zdraví z.s., IČ: 01560051, se sídlem Vrchlického 1984, 27201 Kladno, zapsaná u Městského soudu v Praze pod číslem L 25583. Spolek provozuje webové stránky www.cestouzdravizs.cz

 • určujeme, jak a za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány
 • po jak dlouhou dobu
 • vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

V průběhu zpracování vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat:

Telefon: +420 777 786 878

Mail: kancelar@cestouzdracizs.cz

 

PROHLAŠUJEME

Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěřujete a které nezbytně potřebujeme např. pro: zápis do kurzů, účast na akcích, dodání pomůcek, vedení našeho účetnictví, rozesílání informací, které mají přímý vztah k vaší účasti na našich akcích, a mimořádných novinek aj.

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo a doba platnosti OP popř. cestovního dokladu, datum narození, příslušnost a rodné číslo, identifikační číslo, fakturační údaje pokud pro vás vyřizujeme program, příspěvek vašeho zaměstnavatele nebo pojišťoven na aktivity apod.
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi: adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně váš kontakt na veřejných sociálních sítích
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložená adresa a nastavení novinek (newsletterů)
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu, údaje o slevách, stornech, reklamacích apod.
 5. údaje o vašem zdravotním stavu, kterými jsou zejména informace o zdravotním omezení souvisejícím s využíváním našich služeb, jako je např. zdravotní hendikep
 6. údaje z vašeho hodnocení námi nabízených služeb, kterými se rozumí informace, které uvedete v referencích, vaše fotografie, které k referencím přikládáte

 

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu:

 • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti
 • na základě vašeho souhlasu

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete: zda jste jen návštěvníkem našeho webu, zaregistrujete se či vytvoříte objednávku. Vaše údaje můžeme zpracovávat i v případě, že jste spolucestujícím nebo účastníkem jiné služby, která je u nás objednána, komunikujete s námi, navštívíte naše veřejně prospěšné akce.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění právních povinností, nemusíme pro toto zpracování mít váš souhlas. Především se jedná dodržování následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům mají přístup naši lektoři a spolupracovníci (lékaři, rehabilitační pracovníci), kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce a to v souvislosti s realizací akcí, zejména:

 • partneři, kteří se na tomto plnění spolupodílejí
 • nadace, nadační fondy, donátoři

 

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

 

PRÁVO NA OPRAVU

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou neaktuální, nepřesné nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Tyto změny nám doručíte v písemné podobě.

 

PRÁVO NA VÝMAZ (být zapomenut)

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
 2. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat

Zákonná lhůta je 30 dnů, v obtížnějších případech delší.

Toto právo se neuplatňuje v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků, viz Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností.

 

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nepřesně, nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, můžete využít právo na omezení – rozsah nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení). Toto právo se neuplatňuje v případě: viz Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností.

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu.  Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Po dobu šetření, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, neodkladně nás informujte, abychom stav prověřili a případné pochybení napravili. Dále můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

MLČENLIVOST

Naši lektoři a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

 

JAK LZE JEDNOTLIVÁ PRÁVA UPLATNIT

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, nás kontaktujte na adrese kancelar@cestouzdravizs.cz Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně do 30 dnů. Ve výjimečných případech, z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme informovat.

 

DOPLNĚNÍ

V případě, že nemáte zájem o naše kurzy, akce a sdělování novinek (newsletterů), které vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu, ukončíte odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

V opačném případě si vaše osobní údaje ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Ke stažení ve formátu PDF: GDPR ochrana os. údajů

NF AVAST
Právě teď
Praha

 
 
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.