Přednášky Kladno 1. ročník

Kladenská univerzita třetího věku

Studium je určeno seniorům, osobám se zdravotním postižením i invalidním důchodcům z Kladna a okolí. Studenti mají možnost rozšířit své znalosti v mnoha oborech, které je zajímají. Dvouleté studium je zakončeno absolventskou prací.
Pořádá: Středisko komplexní sociální péče, o.p.s. – Fontána pod záštitou města Kladna

Studijní obor: Psychologie pro praxi

Děkuji autorovi stránek, který zde zveřejnil tyto úsměvné testy „pro blondýny“.

Školní rok: 2021/2022

Dvouletý studijní cyklus je určen všem, kteří se zajímají o běžný život každého z nás a rádi by se na problematiku podívali očima psychologie: „Jací jsme, jakými chceme být, jakými můžeme být.“
Přednášky budou rozděleny na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměří na základní poznatky z oboru psychologie, na vybraná a zajímavá témata základních disciplín (např. odkud jsme a kam kráčíme, osobnost a její poznávání, motivace lidského chování, učení a paměť v životě člověka, mozek a jeho duše aj.), praktická část bude obsahovat řadu cvičení na rozvoj osobnosti a nezbytné „domácí“ úkoly.
V průběhu dvou let si představíme člověka s jeho obecnými, skupinovými i individuálními znaky. Ukážeme si, jak je jeho prožívání a chování určováno biologicky, společensky, kulturně, historicky i politicky. Ukážeme si člověka jak v jeho vývoji, tak ve vzájemných vztazích a projevech příznivých i nepříznivých, ve zdraví i v nemoci. Neboť psychologie se o člověka v tomto komplexu opravdově zajímá.
Vyučuje: PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jednotlivá témata budou zadávána ve formátu PDF podle data uskutečnění přednášek. Jsou tak k dispozici registrovaným studentům i nejširší veřejnosti. Vzhledem k tomu, že nastoupil nový 1. ročník, budou některá témata aktualizována.

Kde:

Středisko komplexní sociální péče o. p. s. – Fontána
5. května 249
27201 Kladno

Kdy:

Každý lichý čtvrtek 11.00. – 12.30 hodin; začátek 30.09.2021

Témata 1. ročníku 2021/2022

Psychologie

1 Psychologie
Slovo psychologie, volně přeloženo z řečtiny, je složeno ze slov psyché, neboli duše, duch či dech a slova logia, označení pro vědu či nauku. Slovo logia se v dávných kulturách používalo různě, často ve vztahu ke „sdělení božského původu“. Pohlédněme na vymezení pojmu psychologie z hlediska vývoje člověka, kdy alfou a omegou jsou psychické projevy naší mysli a naše vlastnosti.

Činitelé vzniku a vývoje psychických jevů

2 Činitelé vzniku a vývoje psychických jevů
Psychické vlastnosti každého z nás se vyvíjejí na základě vzájemného vztahu dvou faktorů – dědičnosti a prostředí.
Jakým způsobem a v jakém rozsahu se jednotlivé faktory uplatňují?

Mozek a jeho duše

3 Mozek a jeho duše
Mozek je centrem lidské psychiky. Jeho vývoj je důležitým předpokladem rozvoje všech psychických vlastností a procesů. Jak vše vlastně funguje?

Kdo jsme, odkud jsme přišli

4 Kdo jsme, odkud jsme přišli
Nejstarší představy o duši máme zaznamenány ze starověkých kultur. Ovšem základními otázkami, tj. rozdílem mezi živým a mrtvým tělem, zrozením a smrtí, se zabývali již pravěcí lidé. Svědčí o tom řada archeologických nálezů. Jakou úlohu hráli šamani, hadači a výjimeční, čili „jiní“ příslušníci tlup a rodů?

Vnitřní vesmír

Víte, že první psychologické experimenty jsou zaznamenány již v 7. století před Kristem? Starověká egyptská, řecká či římská kultura. První pokusy, první spisy, první vědecká bádání, první charakteristika lidského temperamentu. Jak ovlivnily či neovlivnily náš dnešní svět?

Křesťanství, středověká filosofie a psychologie

Středověk chápe člověka jako bytost, která je tvořena hříšným tělem, rozumem, citem, vůlí a životním principem, nesmrtelnou duší. Ta je sídlem myšlení a svobody. Lidská důstojnost je dána tím, že duše je obrazem božím.

Novověká filosofie a psychologie, pohled na výchovu I

Jedním z klíčových témat období renesance je otázka důstojnosti člověka. Vzniká řada pojednání, která vyzdvihují vznešenost člověka, krásu lidského těla i ducha. Paralelně s nimi přetrvávají skeptické názory, které sice vyzdvihují božský (jedinečný) původ člověka, ale současně připouštějí jeho slabosti a nedostatky.Zejména upozorňují na pomíjivost lidského života.

Novověká filosofie a psychologie, pohled na výchovu II

Novověk přináší řadu nových poznatků a pohledů. Jsou hledány příčiny nemocí, na duševně nemocné se přestává nahlížet jako na posedlé ďáblem nebo zlými duchy, objevují se první teorie psychologie lásky, afektů, pomstychtivosti, vášní, emocí, vůle a moci…
V průběhu 1. 1/2 18. století byly zakázány čarodějnické procesy.

Předpoklady pro vznik psychologie jako samostatné vědy

19. století je nazýváno „obdobím specializace“. V přírodních vědách nastává rozčlenění vědních oborů, což přineslo jejich další rozvoj a obohacování. Díky přesnému vymezování experimentálních metod vědeckého zkoumání se vědci stávají specialisty ve svém oboru. Koncem 19. století se jako samostatná věda odděluje i psychologie a je spojena se zakladatelem první psychologické laboratoře Wilhelmem Wundtem. Vzniká experimentální psychologie.

Behaviorismus

Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu bylo pozorování a analýza chování. Psychologie podle behavioristů je čistě objektivní, experimentální přírodní věda. Cílem je chování předvídat a ovládat. Podívejme se, jak tyto poznatky uchopily současné moderní psychoterapeutické metody.

Bádání v hlubinách, psychoanalýza, Sigmund Freud

Psychoanalýza, jejímž zakladatelem je Sigmund Freud,je jedním z nejrozšířenějších způsobů zkoumání lidské psychiky. Podle představy Sigmunda Freuda je osobnost člověka složitě strukturovaná.

Inteligence

Kdo je či není inteligentní. Je dobré si uvědomit, že úspěšná inteligence nezůstává pouze v rovině jedné schopnosti, nýbrž je výsledkem schopnosti porozumět problému a jeho částem, řešit relativně nové úkoly a využít je v každodenním životě ve vztazích a při komunikaci. To vše potvrzují současné poznatky o mozku.

Testovací mánie a rozruch kolem IQ

První písemné zmínky o systematickém testování schopností se objevily již před více než třemi tisíci lety ve starověké Číně. V testování schopností a předpokladů významné místo zaujímají inteligenční testy (IQ test). Jak dalece jsou průkazné?

Zkoumání lidské psychiky, základní metody a postupy

Chceme-li někoho poznat, je možné ho pozorovat a hodnotit jeho chování. Rozhodující je umět mu naslouchat.

Já člověk

Všechny poznatky o chování a prožitcích člověka směřovaly k odpovědi na otázky: „Jaký je člověk? Proč je takový, jaký je?“

Co chceme

Jaká jsou naše přání, potřeby, zájmy, postoje. Jaké hodnoty vyznáváme? Chceme-li porozumět svému chování, dívat se do budoucnosti je potřeba si uvědomit, co chceme.

Co můžeme

Každý z nás vyniká v jiné oblasti. Předpokladem úspěšného vykonávání určité činnosti jsou naše schopnosti, které se projevují konkrétním způsobem našeho chování.

Jací jsme

Něco o sobě víme, něco ne (nebo to vědět nechceme). Něco na sobě máme rádi a něco nesnášíme. A mylně se domníváme, že to, co nám vadí, nemůžeme odstranit. Že jsme zkrátka takoví. Pravda je ale trochu jiná…

NF AVAST
Právě teď
Praha

 
 
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.