Přednášky Kladno 1. ročník

Kladenská univerzita třetího věku

Studium je určeno seniorům, osobám se zdravotním postižením i invalidním důchodcům z Kladna a okolí. Studenti mají možnost rozšířit své znalosti v mnoha oborech, které je zajímají. Dvouleté studium je zakončeno absolventskou prací.
Pořádá: Středisko komplexní sociální péče, o.p.s. – Fontána pod záštitou města Kladna

Studijní obor: Psychologie pro praxi

Děkuji autorovi stránek, který zde zveřejnil tyto úsměvné testy „pro blondýny“.

Školní rok: 2021/2022

Dvouletý studijní cyklus je určen všem, kteří se zajímají o běžný život každého z nás a rádi by se na problematiku podívali očima psychologie: „Jací jsme, jakými chceme být, jakými můžeme být.“
Přednášky budou rozděleny na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměří na základní poznatky z oboru psychologie, na vybraná a zajímavá témata základních disciplín (např. odkud jsme a kam kráčíme, osobnost a její poznávání, motivace lidského chování, učení a paměť v životě člověka, mozek a jeho duše aj.), praktická část bude obsahovat řadu cvičení na rozvoj osobnosti a nezbytné „domácí“ úkoly.
V průběhu dvou let si představíme člověka s jeho obecnými, skupinovými i individuálními znaky. Ukážeme si, jak je jeho prožívání a chování určováno biologicky, společensky, kulturně, historicky i politicky. Ukážeme si člověka jak v jeho vývoji, tak ve vzájemných vztazích a projevech příznivých i nepříznivých, ve zdraví i v nemoci. Neboť psychologie se o člověka v tomto komplexu opravdově zajímá.
Vyučuje: PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jednotlivá témata budou zadávána ve formátu PDF podle data uskutečnění přednášek. Jsou tak k dispozici registrovaným studentům i nejširší veřejnosti. Vzhledem k tomu, že nastoupil nový 1. ročník, budou některá témata aktualizována.

Kde:

Středisko komplexní sociální péče o. p. s. – Fontána
5. května 249
27201 Kladno

Kdy:

Každý lichý čtvrtek 11.00. – 12.30 hodin; začátek 30.09.2021

Témata 1. ročníku 2021/2022

Psychologie

1 Psychologie
Slovo psychologie, volně přeloženo z řečtiny, je složeno ze slov psyché, neboli duše, duch či dech a slova logia, označení pro vědu či nauku. Slovo logia se v dávných kulturách používalo různě, často ve vztahu ke „sdělení božského původu“. Pohlédněme na vymezení pojmu psychologie z hlediska vývoje člověka, kdy alfou a omegou jsou psychické projevy naší mysli a naše vlastnosti.

Činitelé vzniku a vývoje psychických jevů

2 Činitelé vzniku a vývoje psychických jevů
Psychické vlastnosti každého z nás se vyvíjejí na základě vzájemného vztahu dvou faktorů – dědičnosti a prostředí.
Jakým způsobem a v jakém rozsahu se jednotlivé faktory uplatňují?

Mozek a jeho duše

3 Mozek a jeho duše
Mozek je centrem lidské psychiky. Jeho vývoj je důležitým předpokladem rozvoje všech psychických vlastností a procesů. Jak vše vlastně funguje?

Kdo jsme, odkud jsme přišli

4 Kdo jsme, odkud jsme přišli
Nejstarší představy o duši máme zaznamenány ze starověkých kultur. Ovšem základními otázkami, tj. rozdílem mezi živým a mrtvým tělem, zrozením a smrtí, se zabývali již pravěcí lidé. Svědčí o tom řada archeologických nálezů. Jakou úlohu hráli šamani, hadači a výjimeční, čili „jiní“ příslušníci tlup a rodů?

Vnitřní vesmír

5 Vnitřní vesmír
Víte, že první psychologické experimenty jsou zaznamenány již v 7. století před Kristem? Starověká egyptská, řecká či římská kultura. První pokusy, první spisy, první vědecká bádání, první charakteristika lidského temperamentu. Jak ovlivnily či neovlivnily náš dnešní svět?

Křesťanství, středověká filosofie a psychologie

6 Křesťanství, středověká filosofie a psychologie
Středověk chápe člověka jako bytost, která je tvořena hříšným tělem, rozumem, citem, vůlí a životním principem, nesmrtelnou duší. Ta je sídlem myšlení a svobody. Lidská důstojnost je dána tím, že duše je obrazem božím.

Novověká filosofie a psychologie, pohled na výchovu I

7 Novověká filosofie a psychologie, pohled na výchovu I
Jedním z klíčových témat období renesance je otázka důstojnosti člověka. Vzniká řada pojednání, která vyzdvihují vznešenost člověka, krásu lidského těla i ducha. Paralelně s nimi přetrvávají skeptické názory, které sice vyzdvihují božský (jedinečný) původ člověka, ale současně připouštějí jeho slabosti a nedostatky.Zejména upozorňují na pomíjivost lidského života.

Novověká filosofie a psychologie, pohled na výchovu II

8 Novověká filosofie a psychologie, pohled na výchovu II
Novověk přináší řadu nových poznatků a pohledů. Jsou hledány příčiny nemocí, na duševně nemocné se přestává nahlížet jako na posedlé ďáblem nebo zlými duchy, objevují se první teorie psychologie lásky, afektů, pomstychtivosti, vášní, emocí, vůle a moci…
V průběhu 1. 1/2 18. století byly zakázány čarodějnické procesy.

Předpoklady pro vznik psychologie jako samostatné vědy

9 Předpoklady pro vznik psychologie jako samostatné vědy
19. století je nazýváno „obdobím specializace“. V přírodních vědách nastává rozčlenění vědních oborů, což přineslo jejich další rozvoj a obohacování. Díky přesnému vymezování experimentálních metod vědeckého zkoumání se vědci stávají specialisty ve svém oboru. Koncem 19. století se jako samostatná věda odděluje i psychologie a je spojena se zakladatelem první psychologické laboratoře Wilhelmem Wundtem. Vzniká experimentální psychologie.

Behaviorismus

10 Behaviorismus
Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu bylo pozorování a analýza chování. Psychologie podle behavioristů je čistě objektivní, experimentální přírodní věda. Cílem je chování předvídat a ovládat. Podívejme se, jak tyto poznatky uchopily současné moderní psychoterapeutické metody.

Bádání v hlubinách, psychoanalýza, Sigmund Freud

11 Bádání v hlubinách, psychoanalýza, Sigmund Freud
Psychoanalýza, jejímž zakladatelem je Sigmund Freud,je jedním z nejrozšířenějších způsobů zkoumání lidské psychiky. Podle představy Sigmunda Freuda je osobnost člověka složitě strukturovaná.

Inteligence

12 Inteligence
Kdo je či není inteligentní. Je dobré si uvědomit, že úspěšná inteligence nezůstává pouze v rovině jedné schopnosti, nýbrž je výsledkem schopnosti porozumět problému a jeho částem, řešit relativně nové úkoly a využít je v každodenním životě ve vztazích a při komunikaci. To vše potvrzují současné poznatky o mozku.

Testovací mánie a rozruch kolem IQ

13 Testovací mánie a rozruch kolem IQ
První písemné zmínky o systematickém testování schopností se objevily již před více než třemi tisíci lety ve starověké Číně. V testování schopností a předpokladů významné místo zaujímají inteligenční testy (IQ test). Jak dalece jsou průkazné?

Zkoumání lidské psychiky, základní metody a postupy

14 Zkoumání lidské psychiky, základní metody a postupy
Chceme-li někoho poznat, je možné ho pozorovat a hodnotit jeho chování. Rozhodující je umět mu naslouchat.

Já člověk

15 Já člověk
Všechny poznatky o chování a prožitcích člověka směřovaly k odpovědi na otázky: „Jaký je člověk? Proč je takový, jaký je?“

Co chceme

16 Co chceme
Jaká jsou naše přání, potřeby, zájmy, postoje. Jaké hodnoty vyznáváme? Chceme-li porozumět svému chování, dívat se do budoucnosti je potřeba si uvědomit, co chceme.

Co můžeme

17 Co můžeme
Každý z nás vyniká v jiné oblasti. Předpokladem úspěšného vykonávání určité činnosti jsou naše schopnosti, které se projevují konkrétním způsobem našeho chování.

Jací jsme

18 Jací jsme
Něco o sobě víme, něco ne (nebo to vědět nechceme). Něco na sobě máme rádi a něco nesnášíme. A mylně se domníváme, že to, co nám vadí, nemůžeme odstranit. Že jsme zkrátka takoví. Pravda je ale trochu jiná…

NF AVAST
Právě teď
Praha

 
 
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.