Podpořte nás

Vítáme jakoukoli dobrovolnou podporu a pomoc. Možností je mnoho.

 • Šíření informací o naší činnosti.
 • Doporučení našich aktivit a služeb.
 • Objednání našich služeb.
 • Forma materiálního daru (drobné dárkové předměty na akce, odměny pro děti do soutěží a her, sportovní a rehabilitační pomůcky, kancelářské potřeby, pomůcky a materiál pro aktivizační činnosti apod.).
 • Finanční dar na jednotlivé akce.
 • Finanční dar formou pravidelného příspěvku.
  (Finanční dary přijímáme proti darovací smlouvě, která dárci slouží i pro účely daňového přiznání daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.)
 • Poskytněte nám reklamní a propagační plochy.
  (Uvítáme, pokud nám poskytnete reklamní a propagační plochy a prostory např. v ordinacích, kancelářích, v obchodech apod. zdarma nebo za zvýhodněnou cenu.)
 • Poradenství.
 • Slevy na vaše služby podporující naši činnost (propagace, tisk, grafické práce, ozvučení akcí, občerstvení na akce aj.).
 • Slevy na vaše služby pro naše členy a klienty (poradenství, rehabilitační služby, relaxační služby aj.).
 • Zapůjčení prostor pro akce.
  (Uvítáme, pokud nám poskytnete prostory pro přednášky, kurzy a cvičení zdarma nebo za zvýhodněnou cenu.)
 • Spolupráce při realizaci našich projektů.
 • Dobrovolnictví.
 • Výměna odkazů na internetových stránkách.

Všechny vaše nabídky přijímáme prostřednictvím Kontaktního formuláře. Do předmětu uveďte váš návrh PODPORY a POMOCI.

Staňte se našimi členy, partnery, sponzory.

Jak se stát členem

Vyplňte Kontaktní formulář a do předmětu uveďte ČLENSTVÍ. Ve zprávě dále sdělte, jakou formou se chcete do naší činnosti zapojit, jak můžete nebo chcete pomoci. Obdržíte přihlášku, kterou vyplněnou a podepsanou pošlete na naši adresu. U osob mladších 18 let přihlášku podepisují zákonní zástupci.
Členství je dobrovolné, členem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které mají působiště na území ČR. Osoby mladší 18 let se mohou stát členy pouze se svolením zákonných zástupců. Členové mají právo využívat výhody plynoucí z členství při řešení potíží svých či členů rodiny, žádat o pomoc při řešení problémových situací, účastnit se všech aktivit spolku, vyjadřovat se k činnosti apod. Automaticky získávají přístupový kód do klientské sekce.

Jak se stát partnerem

Vyplňte Kontaktní formulář a do předmětu uveďte PARTNER. Ve zprávě dále sdělte, jakou formu partnerství nabízíte, v jakých oblastech lze naše činnosti propojit. Partnerskou spolupráci můžeme stvrdit dohodou o spolupráci (formální, oficiální partnerství) nebo se může jednat o neformální partnerství. Vaše návrhy a nabídky partnerství přivítáme.
Partnerství je otevřeno všem skupinám bez rozdílu věku a pohlaví (mládež, ekonomicky aktivní občané, senioři, hendikepovaní atd.), občanům, odborníkům, podnikatelům, pracovníkům různých organizací, nestátním neziskovým organizacím, vzdělávacím institucím, organizacím různého zaměření apod., kterým je blízká náplň naší činnosti. Partnerství napomůže užitečnému předávání zkušeností, realizaci společných projektů, navázat trvalé přátelské a profesní vazby.

Jak se stát sponzorem

Vyplňte Kontaktní formulář a do předmětu uveďte SPONZOR. Ve zprávě dále sdělte, jakou formu sponzoringu nabízíte.
Sponzoring je nástrojem podpory určité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu. Sponzorský dar je „příspěvek s protiplněním“. Z hlediska účtování lze sponzorský příspěvek zahrnout do nákladů.

NF AVAST
Právě teď
Praha

 
 
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.